Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace

IČO: 49753495

Čj.: 65/2018

Školní řád

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Na základě Vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění Vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání a Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zákona 101/2000Sb.,GDPR, v platném znění, vydává ředitelka mateřské školy tento školní řád.

 

Provoz a vnitřní režim školy.

Provoz mateřské školy je zpravidla celoroční s provozní dobou od pondělí do pátku mezi 6:00 – 16:30 hodinou.

Děti ve třídách se zpravidla scházejí od 6:00 do 7:50 hodin. V případě potřeby (návštěva lékaře apod.) lze dohodnout i jiný (pozdější) příchod.

V 8:00 hodin se budovy školy z bezpečnostních důvodů zamykají a jsou po dobu provozu zamčené. Případné návštěvy použijí při příchodu zvonek a vyčkají příchodu zaměstnance.

K vyzvedávání dětí po obědě je mateřská škola otevřena od 12:00 do 12:30 hodin.

Pro odpolední vyzvedávání dětí je mateřská škola otevřena od 14:30 do konce provozní doby.

Děti se během dne mohou rozdělovat nebo spojovat v různých třídách. Toto je vždy oznámeno příslušnou cedulkou u schodiště, nebo na dveřích příslušné třídy.

Při příchodu do mateřské školy, rodiče (zákonní zástupci) nebo pověřené osoby předají dítě osobně učitelce ve třídě, nenechají je bez dozoru, samotné v jiných prostorách mateřské školy. Jestliže zákonný zástupce (rodič) nebo jiná pověřená osoba nepředá dítě učitelce nebo zastupující pracovnici mateřské školy, mateřská škola za toto dítě a jeho bezpečnost nezodpovídá.

Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů (zákonných zástupců), pověřené osoby, nebo jiné učitelky mateřské školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám či jiné učitelce.

Při odchodu domů, učitelka, nebo pověřený zaměstnanec mateřské školy předá dítě rodičům (zákonným zástupcům) nebo jiným, vyzvedáváním, pověřeným osobám. Za předané dítě již škola nenese žádnou zodpovědnost. Toto platí uvnitř i venku v celém areálu mateřské školy.

Z mateřské školy si rodiče (zákonní zástupci) nebo jiné pověřené osoby dítě vyzvednou co nejdříve po skončení vlastních pracovních povinností.

Pokud vyzvedává dítě jiná osoba, než zákonný zástupce, je třeba toto uvést v evidenčním listu a v dohodě o vyzvedávání a stvrdit datem a podpisem zákonného zástupce nebo pověřená osoba přinese písemné pověření od zákonných zástupců a současně zákonný zástupce tuto skutečnost oznámí učitelce ve třídě.

Rodiče jsou informováni o aktuálním dění v mateřské škole formou nástěnek v šatnách dětí, v hale u hlavního vchodu a na webových stránkách MŠ (www.msmasarykova.estranky.cz). Zákonní zástupci souhlasí s veřejnou prezentací fotodokumentace z různorodých akcí a dění související s mateřskou školou.

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v době školních prázdnin, nebo z jiných závažných provozních důvodů. Vyhl. č. 14/2005 Sb. ve znění Vyhl.  č. 43/2006 Sb. § 3 o předškolním vzdělávání v platném znění.

Rozsah a omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem. V období vánočních svátků se mateřská škola uzavírá zpravidla od 23. 12. do 1. 1. příslušného roku.

Stravování dětí

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přítomné v době jídla se stravuje vždy. Výjimku tvoří dítě se zdravotními problémy na základě lékařské zprávy, které si nosí vlastní dietní jídlo.

Stravování během dne se řídí podle docházky dítěte - celodenní (přesnídávka, oběd, svačina) nebo polodenní (přesnídávka, oběd, nebo oběd, odpolední svačina).

Výše stravného vychází z ceny potravin. V současné době činí:

dopolední přesnídávka 8,-Kč, oběd 20,-Kč, odpolední svačina 8,-Kč, celkem 36,-Kč za celodenní stravu.

Platby školného a stravného se provádějí bezhotovostně na účet mateřské školy. Aktuální částky k zaplacení pro daný měsíc jsou vyvěšeny v šatnách dětí příslušné třídy, nebo informaci podá účetní školy p. Dudová (tel: 353541797, 777766098).

Splatnost školného a stravného je vždy do 20. každého příslušného měsíce. 

Rodiče jsou povinni určenou částku uhradit v termínu. Jestliže rodič nemůže udradit poplatky včas, sjedná si s ředitelkou nebo účetní náhradní termín splatnosti. Neplacení poplatků za mateřskou školu do daného termínu je důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Přijímání a docházka dětí

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá dle zákonné legislativy.

O termínu je veřejnost informována dostupnými sdělovacími prostředky. Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy. Dítě se do mateřské školy přijímá na základě zákonnými zástupci vyplněné a lékařem potvrzené žádosti

a ředitelka mateřské školy vydá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí zpravidla do 30 dnů.

Pro všechny děti se stanovuje zkušební (adaptační) lhůta na dobu tří měsíců. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti dle platné zákonné legislativy.

Práva dítěte

Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu, směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností, které zaručují optimální rozvoj jeho osobnosti. Na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole. Na volný čas a hru, na setkávání se s jinými dětmi a lidmi. Na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, násilí, zneužívání, zanedbávání výchovy a před vlivem sociálně patologických jevů. Plně respektuje „Úmluvu o právech dítěte“ s ohledem na své specifické postavení. Osoby, pečující o dítě, je chrání před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Program péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte, jejich spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností.

Povinnosti dítěte

Dodržovat školní řád, vzdělávací režim, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno. Plnit pokyny všech zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. Při příchodu do třídy by dítě mělo pozdravit a zapojit se do kolektivu, respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem. Všechny své věci musí udržovat v pořádku, pěkně uložené ve své přihrádce, která je označena značkou. Při převlékání v šatně se zdržovat jen nezbytně nutnou dobu. Nevozit se po zábradlí atd. Úmyslně neničit vybavení mateřské školy, hračky, pomůcky, zařízení… Pro děti, jejichž vzdělávání je povinné, platí každodenní docházka nejméně od 8:00 do 12:00 hodin.

Práva zákonných zástupců

Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. Po dohodě s učitelkou být přítomni ve třídě během vzdělávání. Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo s ředitelkou. Projevit připomínky, podněty k provozu mateřské školy učitelce nebo ředitelce. Přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího program školy.

Rodiče se scházejí zpravidla na začátku školního roku na společné schůzce s učitelkami svých dětí v příslušných třídách, kdy jsou informováni o veškerém dění a vzdělávacích aktivitách, které pro děti připravujeme.

Pro individuální pohovory rodičů s učitelkou lze využít času ranního scházení a odpoledního rozcházení dětí. Rodič má právo vstoupit do třídy.

V průběhu školního roku se rodiče mohou zapojit do společné činnosti s dětmi, a to v době před vánočními, velikonočními svátky, nebo při různých oslavách (např. dětský den, sportovní odpoledne...).

Povinnosti zákonných zástupců

Zajistit, aby dítě docházelo řádně a pravidelně (pokud je docházka pro dítě povinná) do mateřské školy, bylo vždy vhodně a čistě upraveno, zdravé (nenachlazené, bez respiračních chorob a pod.), bez vší.

Nahlásit ihned v mateřské škole každou změnu ve všech uvedených a rozhodných údajích (zejména změnu bydliště a telefonu).

Vyplnit souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte pro stanovené účely a dobu trvání.

Oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Nemocné dítě omluví neprodleně - osobně, telefonicky nebo emailem (tel.: 353842365, 777766098, masarykovams@seznam.cz).

V případě nakažlivého, infekčního onemocnění kontaktuje přímo ředitelku školy. Při infekčním nebo jiném závažném onemocnění doloží lékařské potvrzení, zda dítě může do kolektivu (odevzdá učitelce ve třídě).

Účastnit se na vyzvání ředitelky školy osobně projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

Platit poplatky za mateřskou školu v daném termínu.

Oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro vedení školní matriky.

Informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. Nahradit jakékoliv úmyslné poškození majetku mateřské školy (i hraček) dítětem.

Práva a povinnosti pedagogů

Učitelka přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé jednání a chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou pedagogickou činnost. Rozhoduje o metodách a postupech při plnění vzdělávacích cílů školy. Učitelka je povinna odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem. Informuje zákonné zástupce o změně aktuálního zdravotního stavu dítěte telefonem a domlouvá postup řešení (teplota, vši, nevolnost, úraz…).

Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od zákonných zástupců, pověřené osoby, nebo jiné učitelky mateřské školy do doby jejich vrácení zákonným zástupcům, pověřeným osobám či jiné učitelce.

Rozhodne o vhodnosti či nevhodnosti přinesených předmětů nebo hraček dětmi nebo rodiči do mateřské školy.

Spolupracuje s pracovníky pedagogicko psychologické poradny v zájmu dětí se souhlasem zákonných zástupců.

Pravomoci ředitelky

Přijímá dítě k předškolnímu vzdělávání a ukončuje docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění (neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou, u kterých se toto řeší nahlášením na MÚ OSVZ), jestliže:

  • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
  • zákonný zástupce dítěte závažným a hrubým způsobem narušuje provoz mateřské školy, ohrožuje svým jednáním děti i zaměstnance
  • ukončení doporučí v průběhu vzdělávání nebo zkušební doby lékař nebo školské poradenské zařízení (dítě nezvládne adaptační program, zdravotní důvody…)
  • zákonný zástupce neplatí řádně poplatky za mateřskou školu

Stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání. Snižuje nebo promíjí úplatu za předškolní vzdělávání ze zákonných důvodů (hmotná nouze, pěstounská péče). Může omezit nebo přerušit provoz mateřské školy.

Pojištění

Děti jsou v mateřské škole pojištěny u UNIQA pojišťovny a.s. V případě úrazu dítěte si rodiče vyzvednou u ředitelky formulář o pojistné události, vyplní jej a vrátí zpět. Toto pojištění je platné pro všechny aktivity v rámci mateřské školy.

Úrazy dětí zjištěné zákonnými zástupci při předávání (vyzvedávání) dítěte je nutno nahlásit mateřské škole ihned, než opustí areál mateřské školy. Stejně tak učiní mateřská škola směrem k rodičům.  Dodatečně hlášený úraz nebude uznán jako školní!

Veškeré aktivity v mateřské škole jsou organizované a vedené tak, aby byla zaručena bezpečost dětí.